Regulamin

WARUNKI NAJMU - DSD Dawid Sobkiewicz

Niniejsze Warunki Wynajmu stanowią integralną część Umowy Najmu zawartej pomiędzy DSD Dawid Sobkiewicz z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 133 (Wynajmujący) i Najemcą wskazanym w Umowie Najmu. Przedmiotem najmu, jest opisany w Umowie Najmu samochód, który zostaje udostępniony Najemcy na warunkach i zasadach określonych w Umowie Najmu i załącznikach, w tym w niniejszych Warunkach Najmu.

 

1.        WYDANIE I ZWROT SAMOCHODU

1.1      Wynajmujący wyda Najemcy samochód w dobrym stanie technicznym, z kompletnym wyposażeniem oraz kompletem dokumentów i jednym kompletem kluczy. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu samochodu powinny zostać zgłoszone Wynajmującemu w momencie jego wydania. Złożenie przez Najemcę podpisu na Umowie Najmu oraz na raporcie uszkodzeń przed i po wynajmie bez dodatkowych uwag, jest jednocześnie potwierdzeniem, iż Najemca dokonał odbioru samochodu nie wnosząc zastrzeżeń, co do jego stanu technicznego, wyglądu oraz wyposażenia, jak również warunków najmu.

1.2      Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód Wynajmującemu z kompletem dokumentów i wyposażenia, w stanie w jakim go wynajął, w miejscu i w dniu określonym w Umowie Najmu. W ramach zwrotu samochodu Najemca zobowiązany jest do zweryfikowania, wspólnie z pracownikiem Wynajmującego, stanu samochodu oraz po uwzględnieniu w Raporcie Uszkodzeń przed i po wynajmie wszelkich zmian w stosunku do stanu, w którym samochód był wydawany, podpisania tego Raportu.

1.3      Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym i odebrania samochodu od Najemcy, na koszt Najemcy, w przypadku stwierdzenia użytkowania samochodu z naruszeniem warunków Umowy Najmu ( w tym niniejszych Warunków Najmu ), a także w przypadku, gdy okoliczności stwierdzone przez Wynajmującego uzasadniają podejrzenie dokonania kradzieży samochodu przez osoby trzecie albo podjęcia próby jego przywłaszczenia przez Najemcę. Strony zgodnie ustalają, że w przypadkach o których mowa, w zdaniu poprzednim, oświadczenie Wynajmującego o wypowiedzeniu Umowy Najmu może być przekazane Najemcy drogą elektroniczną w formie e-maila wysłanego na wskazany przez Wynajmującego adres poczty internetowej lub w formie sms-a wysłanego na wskazany przez Najemcę numer telefonu.

1.4      Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia Wynajmującemu każdorazowej zmiany wskazanego w Umowie Najmu miejsca lub terminu zwrotu samochodu celem uzyskania akceptacji Wynajmującego na taką zmianę wraz z informacją na temat ewentualnych opłat dodatkowych z tego tytułu. Zwrot samochodu w miejscu i/lub terminie, które nie zostały uprzednio zaakceptowane przez Wynajmującego, nie powoduje zwolnienia Najemcy z odpowiedzialności za samochód, w tym obowiązku ponoszenia określonych w Umowie Najmu kosztów (opłat) wynajmu(dobowej stawki wynajmu i innych opłat), do momentu jego faktycznego odbioru przez Wynajmującego.

1.5 Klasy powyżej "D1" są wynajmowane na minimum 3 doby a do blokady kaucji za te pojazdy wymagana jest karta kredytowa.

2.        USZKODZENIE, UTRATA, KRADZIEŻ, ITD.

W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży samochodu albo jego wyposażenia, Najemca ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę, na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i warunków najmu. W szczególności Najemca może zostać zobowiązany do pokrycia szkody poniesionej przez Wynajmującego z powodu zaistnienia zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli Najemca lub kierowca, któremu powierzył on samochód, naruszył przepisy prawa, warunki najmu, przepisy drogowe lub zasady bezpieczeństwa ruchu na drogach. W ramach odszkodowania, Wynajmujący może domagać się od Najemcy pokrycia utraconych wpływów (korzyści), w wysokości odpowiadającej dobowej stawce najmu, naliczonej od dnia wyłączenia samochodu z eksploatacji do dnia, w którym uszkodzony samochód  lub nowy samochód (nabyty w miejsce skradzionego/utraconego) znajdzie się w dyspozycji Wynajmującego.

3.        OPŁATY

3.1 Najemca zobowiązany jest zapłacić wszelkie opłaty podane w Umowie Najmu lub          wymienione w aktualnych cennikach.

3.2 Koszt wynajmu obliczany jest jako wielokrotność 24-godzinnych okresów, licząc od wskazanego w Umowie Najmu momentu rozpoczęcia wynajmu.

3.3 Jeżeli samochód nie zostanie zwrócony przez Najemcę w ustalonym w Umowie Najmu miejscu (punkcie zwrotu samochodu) i/lub terminie, Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty będącej odpowiednikiem dziennej stawki wynajmu, łącznie z uprzednio wykupionymi opcjami dodatkowymi, za każdy dzień lub część dnia zwłoki w zwrocie samochodu.

3.4 Najemca wyraża zgodę, aby w przypadku zgłoszenia przez Najemcę przedłużenia okresu najmu lub nie zwrócenia samochodu w ustalonym terminie zwrotu, Wynajmujący dokonał na karcie udostępnionej w związku z wynajmem dodatkowej preautoryzacji, lub zażądał od Najemcy wpłacenia różnicy na konto bankowe Wynajmującego opłaty, obejmującej przewidziane koszty (opłaty) wynikające z przedłużenia okresu wynajmu, ustalone na podstawie dziennej stawki wynajmu oraz innych opłat wynikających z Umowy Najmu.

4.        WARUNKI UŻYWANIA SAMOCHODU

4.1 W okresie korzystania z samochodu Najemca zobowiązany jest do:

a)  przestrzegania i stosowania postanowień Umowy Najmu (w tym niniejszych Warunków Najmu),

b)  przestrzegania przepisów prawa regulujących zasady korzystania z samochodu, w tym prawa o ruchu drogowym,

c)  prawidłowego zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą, w szczególności poprzez każdorazowe zamykanie samochodu i stosowania zabezpieczeń, w jakie wyposażony jest samochód. Najemca w miarę posiadanych możliwości powinien parkować samochód na parkingach strzeżonych,

d)  odpowiedniego zabezpieczenia przed kradzieżą, utratą lub zniszczeniem dokumentów oraz kluczyków, urządzenia GPS i nie pozostawianie ich w samochodzie, jak również innych wartościowych przedmiotów widocznych z zewnątrz,

e)  wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt obsługi codziennej samochodu obejmującej sprawdzanie i uzupełnianie płynów, sprawdzanie stanu i prawidłowego ciśnienia w oponach, sprawdzanie działania świateł,

f)  stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym lub/i dokumentacji technicznej pojazdu,

g)  utrzymywanie samochodu w należytej czystości,

h)  przerwania jazdy, zabezpieczenia samochodu i natychmiastowego zawiadomienia Wynajmującego o wszelkich stwierdzonych awariach, usterkach, nieprawidłowościach w działaniu samochodu, w tym w szczególności Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o zapalaniu się którejkolwiek z kontrolek wskazujących na wystąpienie awarii, usterki lub nieprawidłowości. Najemca zobowiązany jest zastosować się do wskazówe Wynajmującego dotyczących zgłoszonej awarii, usterki lub nieprawidłowości.

4.2 Najemca nie może używać wynajętego samochodu:

a)  do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu;

b)  do przewozu przedmiotów i substancji, które z powodu swoich właściwości lub zapachu mogą czasowo wyłączyć samochód z eksploatacji i/lub uniemożliwić jego dalszy wynajem;

c)  do uruchamiania lub holowania innych samochodów, przyczep lub innych przedmiotów;

d)  do przewozu większej ilości osób lub masy ładunku niż określone w dokumencie rejestracyjnym samochodu;

e)  w wyścigach, rajdach lub zawodach;

f)  gdy Najemca lub inny kierowca pojazdu pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, barbituranów lub innych substancji osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji;

g)  wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym obowiązującym w kraju użytkowania;

h)  przez osobę inną niż Najemca, o ile ta osoba nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego poprzez jej wskazanie (wpisanie) w Umowie Najmu. Osoba ta powinna posiadać ważna prawo jazdy przynajmniej od roku oraz spełniać określone przez Wynajmującego warunki w zakresie minimalnego wieku;

i)  poza granicami kraju, w którym nastąpił wynajem, bez pisemnej zgody wynajmującego;

j)  na obszarach geograficznych zabronionych przez Wynajmującego.

4.3 Najemca zobowiązany jest użytkować samochód w sposób, który nie spowoduje uszkodzeń jego wnętrza. W przypadku uszkodzenia przez Najemcę wnętrza samochodu (łącznie z wnętrzem bagażnika) Najemca jest odpowiedzialny za wynikające z tego tytułu szkody. Do tego typu uszkodzeń zaliczamy np., wypalone dziury w tapicerce, zabrudzenie tapicerki, uszkodzenia przełączników, progów, wewnętrznych elementów karoserii, klamek, zamków itp.

4.4 W przypadku zawinionej przez Najemcę utraty (w tym zgubienia lub zniszczenia) dokumentów i/lub kluczyków samochodu, Najemca ponosi faktyczne koszty usprawnienia samochodu (wymiany zamków, przerejestrowania pojazdu), jak również Wynajmujący może domagać się od Najemcy pokrycia utraconych wpływów (korzyści) w wysokości odpowiadającej dobowej stawce najmu, naliczonej za każdy dzień wyłączenia samochodu z eksploatacji.

4.5 W przypadku, jeżeli Wynajmujący na wniosek organów ścigania lub administracji zobligowany będzie do udzielenia pisemnej informacji o użytkowniku samochodu, w związku z popełnionym w okresie najmu wykroczeniem lub przestępstwem lub z związku z naliczeniem opłaty z tytułu nieopłaconego parkowania lub innej opłaty/kary z tytułu naruszenia jakichkolwiek przepisów lub regulaminów związanych z korzystaniem z samochodu, to Najemca obciążony zostanie przez Wynajmującego dodatkową opłatą administracyjną z tego tytułu w kwocie 123 (stu dwudziestu trzech) złotych brutto.

4.6 Zabronione jest palenie papierosów lub innych substancji  w samochodzie (zakaz dotyczy zarówno Najemcy/użytkownika samochodu jak i pasażerów). W przypadku stwierdzenia podczas zwrotu samochodu, iż w okresie najmu w samochodzie palono, Najemca w związku z koniecznością usunięcia skutków palenia (zapachów), zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłaty w wysokości 300 zł brutto.

5.        UBEZPIECZENIE

Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC) wyłącznie tym osobom, które użytkują samochód za jego zgodą. Warunki ubezpieczenia OC pozostają, na życzenie Najemcy, do wglądu.

6.        USZKODZENIA, KRADZIEŻ I KOLIZJE

6.1 Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu każde uszkodzenie, awarię lub utratę (w tym kradzież) samochodu lub jego wyposażenia, podając miejsce i okoliczności tego zdarzenia. Najemca, w każdym przypadku, zobowiązany jest sporządzić pisemne oświadczenie o okolicznościach danego zdarzenia. Najemca, bez zgody Wynajmującego, nie jest uprawniony do dokonywania w samochodzie jakichkolwiek napraw.

6.2 W przypadku kolizji z udziałem wynajmowanego samochodu lub kradzieży samochodu bądź jego wyposażenia Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce kolizji lub powiadomić Policję o kradzieży i równocześnie zawiadomić o zdarzeniu Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Wynajmującemu protokół Policji sporządzony na okoliczność kolizji/kradzieży. Najemca powinien ponadto dołożyć starań, aby w miarę posiadanych możliwości, uzyskać i przekazać Wynajmującemu dane dotyczące uczestników oraz świadków kolizji, kradzieży lub uszkodzenia samochodu, w tym w szczególności informację o wystawcy i numerze polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy wypadku (jeżeli nie jest nim Najemca).

6.3 Najemca zobowiązany jest do udzielenia pomocy Wynajmującemu oraz/lub ubezpieczycielowi samochodu we wszystkich postępowaniach związanych z kolizją, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu lub/i jego wyposażenia, do jakich doszło w okresie wynajmu. W żadnym wypadku Najemca nie jest uprawniony do akceptowania jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

6.4 Naruszenie przez Najemcę któregokolwiek z powyższych obowiązków, w szczególności niedostarczenia Wynajmującemu protokołu Policji dokumentującego kolizję lub kradzież, powoduje wyłączenie ochrony Najemcy wynikających z wykupionych opcji ubezpieczenia i zniesienia udziału własnego.

7.        ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

7.1 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, mandaty lub opłaty (w tym parkingowe), których nałożenie wynika z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów prawa, w tym przepisów o ruchu drogowym, jak również innych przepisów/regulaminów określających zasady korzystania z dróg i/lub parkingów. Wszelkie mandaty/opłaty oraz koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim zobowiązany jest pokryć Najemca, z uwzględnieniem punktu 4.5.

7.2 Wynajmujący odpowiedzialny jest jedynie za straty lub szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajmowanym samochodem lub jego użytkowaniem, gdy te straty lub szkody spowodowane zostały umyślnie lub przez rażące zaniedbanie z jego strony.

7.3 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które Najemca przewoził, utracił (zagubił) lub pozostawił w samochodzie.

8.        KIEROWCY

8.1 Kierowcą samochodu może być wyłącznie osoba fizyczna wskazana w Umowie Najmu. Inna osoba fizyczna może być kierowcą samochodu wyłącznie w przypadku jej wskazania w Umowie Najmu (jako dodatkowego kierowcę). Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania osób, którym w okresie najmu powierzył prowadzenie samochodu.

8.2 Posiadanie międzynarodowego prawa jazdy jest obowiązkowe dla Najemców/kierowców, którzy posiadają prawo jazdy wydane w krajach nie wymienionych w Konwencji o Ruchu Drogowym (Dz. U. Z dnia 24.2.1988r.).

9.        DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Najemcy jest DSD Dawid Sobkiewicz z siedzibą w Łodzi (94-104), ul. Obywatelska 133. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy, archiwizacji, reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją umowy. Dane mogą być przekazywane na pisemny wniosek organom ścigania lub administracji, opisanym w punkcie 4.5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usługi.

10.      SIEDZIBA I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Umowa Najmu podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową Najmu, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo, wedle uznania strony powodowej, ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania strony pozwanej lub właściwy miejscowo ze względu na miejsce wykonania Umowy Najmu, przez który przyjmuje się miejsce wydania samochodu Najemcy.

11.      OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NAJEMCY

11.1 Zawierając Umowę Najmu Najemca może ograniczyć swoją odpowiedzialność za samochód wybierając odpowiednią opcję z oferty Wynajmującego oraz uiszczając dodatkową opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem.

11.2 Wynajmujący w ramach usługi wynajmu samochodu udostępnia następujące opcje:

a)  Zniesienie Udziału Własnego – wykupując opcję ZUW odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenie samochodu zostaje zniesiona. Ograniczenie odpowiedzialności w ramach opcji ZUW nie obejmuje uszkodzeń: kół (felg, kołpaków, opon), lusterek, anteny, wycieraczek, wnętrza samochodu (wraz z wnętrzem bagażnika), uszkodzenia dachu, podwozia (w tym tłumika, miski olejowej) oraz tablic rejestracyjnych;

b)  Ochrona Szyb – OS – wykupując opcję OS zniesiona zostaje odpowiedzialność Najemcy za wybici lub uszkodzenie szyb w samochodzie;

c)  Ochrona Opon – OO – wykupując opcję OO zniesiona zostaje odpowiedzialność Najemcy w przypadku uszkodzenia opon.

11.3 Wykupienie którejkolwiek z opcji wskazanych powyżej w pkt. 11.1, pkt 11.2 nie będzie skuteczne i nie spowoduje wyłączenia odpowiedzialności Najemcy za szkodę w pełnej wysokości w przypadku niespełnienia przez Najemcę obowiązków przewidzianych na wypadek uszkodzenia lub kradzieży samochodu  lub jego wyposażenia, szczegółowo określonych w pkt. 6 powyżej lub w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez Najemcę lub osobę, której powierzył prowadzenie samochodu, obowiązujących przepisów prawa lub Warunków Najmu.

12.      CENNIK

1.1 Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 300 zł, 

1.2 Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka 370 zł, 

1.3 Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka 850 zł, 

1.4 Utrata lub zniszczenie pilota alarmu 250 zł, 

1.5 Brak lub zniszczenie kołpaka 123 zł, 

1.6 Brak panela radia 430 zł, 

1.7  Brak dokumentów technicznych 250 zł,

1.8 Uzupełnienie brakującego paliwa 7,31 zł za każdy brakujący litr paliwa,

1.9 Demontaż części wyposażenia lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 250 zł (kara umowna), 

2.0 Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy 3100 zł, 

2.1 Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 300 zł (kara umowna), 

2.2 Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem 300zł (kara umowna), 

2.3 Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP 123 zł za każdą dobę pobytu samochodu za granicą, 

2.4 Udział własny: gr. A, B, B1, C, C1, C2, R, SUV – 2214 zł, gr. D, D1, D Premium, T, T1, R1 – 3690 zł, gr. E, SUV Premium, S, SPORT – 7380 zł, 

2.5 Opłata za przekroczenie limitu kilometrów: klasa A – 200 km/doba, klasa B,B1 – 300 km/doba, klasa C, C1,C2 – 400 km/doba, klasa D, D1, D Premium, SUV, E, SUV Premium, S, SPORT, T, T1,R – 500 km/doba, klasa R1 – 700 km/doba, jednak nie więcej niż 4000 km przy jednorazowym wynajmie miesięcznym lub krótszym. Każdy dodatkowo przejechany kilometr dopłata 0,36 zł, 

2.6 Zniesienie Udziału Własnego (ZUW) – klasa A – 50 zł/doba, klasa B, B1 – 60 zł/doba, klasa C, C1, C2, R – 68 zł/doba, klasa D, D1, SUV, T1,T, R1 – 95 zł/doba, klasa D Premium – 120 zł/doba, klasa E – 200 zł/doba, klasa S, SUV Premium, SPORT – 250zł/doba nie mniej jednak niż 150 zł przy krótszych wynajmach. 

2.7  Podstawienie do klienta lub odbiór auta Łódź – w obrębie miasta – 40 zł, Lotnisko Lublinek – 40 zł, Warszawa – w obrębie miasta 80 zł, lotnisko Okęcie 60 zł, lotnisko Modlin 150zł, Poznań – w obrębie miasta 40 zł, Lotnisko Ławica 40 zł, inne lokalizacje do uzgodnienia,

2.8 Zwrot pojazdu w innym oddziale firmy 123 zł, 

2.9 Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 15:00. Obsługa w pozostałych godzinach jest dodatkowo płatna: od 17:00 do 22:00 w dni powszednie 50 zł, w godzinach 22:00 do 06:00 w dni powszednie 100 zł, w niedzielę od 9:00 do 22:00 - 50 zł, pozostałe godziny i święta 100 zł, 

3.0 Fotelik dla dziecka – 15 zł/doba, maksymalnie 62 zł, 

3.1 Nawigacja GPS 15 zł/doba, maksymalnie 100 zł,

3.2 Wyjazd zagraniczny – 123 zł dodatkowa opłata,

3.3 Mycie samochodu: 50zł auta osobowe, 100 zł auta dostawcze,

3.4 Sprzątanie wnętrza standardowe – 50 zł,

3.5 Pranie tapicerki w zależności od rozmiarów zabrudzenia – od 50 zł.

 

Wszystkie podany ceny są w PLN i zawierają podatek VAT w wysokości 23%